ptip

EN
menu
Start
Komunikaty Komisji Info z Rynku Normy Pomiary Geomatyka Oprogramowanie

AGH
SEP
GGiIŒ
KOMISJA GEOMATYKI GÓRNICZEJ
logo GORN
2023.05.14 | 17:19

Wdrożenie Mapy Obiektowej w LWB Bogdanka


Firma PRGW SA z Sosnowca w Koplani Bogdanka w Łęcznej wdraża system Górniczej Mapy Obiektowej.

inf. własna

###

2023.03.14 | 10:42

Nowe oprogramowanie PWEG


Firma KGHM wdraża nowy system prognozowania deformacji PWEG - Prognozowanie Wpływów Eksploatacji Górniczej.

Inf. własna

###

2021.03.14 | 11:02

Leapfrog przejęty przez Bentley Systems


Firma Bentley Systems zawarła ostateczną umowę z Accel-KKR w celu przejęcia firmy Seequent, lidera w dziedzinie oprogramowania do modelowania geologicznego i geofizycznego, stabilności geotechnicznej oraz usług w chmurze do zarządzania danymi geologicznymi, widoczności i współpracy.
Produkty Seequent obejmują Leapfrog, jego wiodący produkt do trójwymiarowego modelowania geologicznego i wizualizacji, Geosoft do trójwymiarowego modelowania ziemi i zarządzania danymi geologicznymi oraz GeoStudio do geotechnicznej stabilności zboczy i modelowania odkształceń. Więcej informacji Top five mineral exploration AI startups portalu metaltechnews.

na podstawie Metal Tech News

###

2019.12.04 | 19:51

Geomatyka - nowy kierunek studiów międzynarodowych


Geomatics for Mineral Resource Management czyli Geomatyka w zarządzaniu zasobami mineralnymi to europejski program studiów magisterskich, który umożliwia studentom studiowanie na najlepszych uniwersytetach w dziedzinie Nauk o Ziemi w całej Europie. Mówiąc ściślej, obejmuje on takie uczelnie jak Técnico Lisboa, TU Delft, TU Bergakademie Freiberg, Montanuniversität Leoben oraz Politechnikę Wrocławską. W ramach kursu magisterskiego kształceni są fachowcy w zakresie opracowania nowych innowacyjnych rozwiązań, maksymalnie wykorzystujących najnowocześniejsze technologie do pozyskiwania, zarządzania i analizowania geodanych o zasobach mineralnych.
Więcej informacji na stronie kursu

inf. na podstawie strony www

###

2019.10.07 | 20:15

FME w KGHM PM S.A.


W KGHM Polska Miedz SA od 2016 roku podjęto prace nad zastosowaniem do integracji danych przestrzennych pochodzących z rożnych narzędzi informatycznych oprogramowania Feature Manipulation Engine (FME). Skrót można przetłumaczyć jako system przekształcania wyróżnień geometrycznych .
Oprogramowanie FME jest produkowane przez firmę Safe Software. W KGHM Polska Miedź S.A. wykorzystuje się dwie wersje FME Desktop oraz FME Server. Oprogramowanie FME jest przeznaczone do translacji, konwersji dowolnych struktur danych przestrzennych, pomiędzy formatami danych stosownymi przez różne programy korzystające z danych przestrzennych. Posiada ono możliwość transformacji układów współrzędnych oraz wykonywania szeregu analiz przestrzennych i atrybutowych. FME Serwer jest przeznaczone do bezobsługowego wykonywania procesów przekształcania danych np. codziennie o zadanej godzinie. Jest ono relatywnie łatwe do konfiguracji, a jego możliwości mogą być rozszerzane o własne procedury pisane np. w językach C++ lub Python. FME automatyzuje translację danych z danego formatu na inny format zapisuje regułę konwersji, z której można następnie korzystać wielokrotnie. Zapisana translacja może zostać włączona do interfejsu użytkownika i używana jako element systemu w zdefiniowanym ciągu przetwarzania danych. Obecnie główne trzy kategorie zastosowania oprogramowania FME obejmują:
1. Konwersję danych GML do natywnych formatów platform Geomedia oraz Bentley (DGN). Dotyczy to w szczególności pozyskiwania danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W istocie to zastosowanie było podstawą zakupu oprogramowania FME Desktop.
2. Wzbogacanie danych wektorowych o dane opisowe, co rozwiązuje problem braku możliwości wykorzystania danych wektorowych mapy górniczej (które nie posiadają atrybutów opisowych potrzebnych do ich identyfikacji) i zarządzania geometrią poza systemem CAD. Z tego powodu mapa górnicza musi zostać zmodernizowana i wyposażona w narzędzie dołączające atrybuty opisowe do elementów geometrycznych umożliwiających ich jednoznaczną identyfikacje.
3. Wykonywania analiz i generowania raportów graficznych z przestrzennych relacyjnych baz danych.
Swoje doświadczenia z wykorzystania oprogramowania FME, KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia na konferencjach branżowych jak Szkołą Eksploatacji Podziemnej, FME World Tour, HxGN Local Poland, GISforum SHH. Zamierzeniem KGHM Polska Miedź S.A. jest zastąpienie wszelkich czynności manualnych przetwarzania danych przestrzennych technologią dokonującą stosownych operacji w sposób bezobsługowy (bez ingerencji człowieka). Oprogramowanie FME, w chwili obecnej, jest kluczowym elementem prowadzonych prac.

Inf. Paweł Kosydor

###

2019.07.22 | 19:04

SGeMS - Otwarte oprogramowanie do modelowania złoża ze Stanford


Stanford Geostatistical Modeling Software (SGeMS) jest pakietem komputerowym typu open source do rozwiązywania problemów związanych ze zmiennymi przestrzennymi. Zapewnia geostatystykom praktyczny interfejs, interaktywną wizualizację 3D i szeroki wybór algorytmów. Implementuje wiele klasycznych algorytmów geostatystycznych stosowanych w górnictwie surowców mineralnych, a także nowe osiągnięcia w dziedzinie geostatystki dokonane na Uniwersytecie Stanforda. Napisane w C++ posiada mechanizm wtyczek pozwalający programować w nim w języku Python.
Link do strony o tym programie

Artur Krawczyk, inf. własna

###

2018.08.27 | 16:37

JSW S.A. Wdrożenie Deswik i ABB


W maju 2018 roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. rozpoczęto prace związane z wdrożeniem narzędzi informatycznych do modelowania geologicznego złóż oraz harmonogramowania produkcji w ramach budowy Systemu Zarządzania Danymi Złożowymi w JSW SA. Wdrożenie poprzedzone zostało trwającymi około roku przygotowaniami w ramach których m.in. zostały opracowane założenia koncepcji biznesowej systemu oraz wymagania funkcjonalne i techniczne. W obszarze modelowania geologicznego złóż wdrażane jest oprogramowanie MineScape firmy ABB natomiast w obszarze projektowania i harmonogramowania produkcji oprogramowanie firmy Deswik. Głównym celem wdrożenia jest usprawnienie procesu interpretacji i dokumentowania budowy geologicznej złoża a także procesu projektowania i harmonogramowania produkcji i oparcie go na pełnych i sprawdzonych danych geologicznych obejmujących w szczególności dokładną charakterystykę jakości kopaliny. W ramach wdrożenia opracowane zostaną bazy danych geologicznych oraz strukturalne i jakościowe modele geologiczne pokładów produkcyjnych dla eksploatowanych i perspektywicznych złóż 6 ruchów JSW SA jak również projekty i harmonogramy produkcji do roku 2030. Szczególny nacisk położono na modelowanie parametrów jakościowych węgla koksowego oraz planowanie wydobycia pod kątem stabilizacji jakości urobku. Prace będą prowadzone sukcesywnie na kolejnych ruchach oraz w Biurze Zarządu JSW S.A. W 2018 roku planowane jest wdrożenie systemu w kopalni Budryk. Zakończenie wdrożenia planowane jest na wrzesień 2019 r. Realizowany projekt wpisuje się w ujęte w strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej programy „Jakość” oraz „Efektywność”. - Mamy ambicję zostać liderem nowoczesnych rozwiązań, który wyznacza kierunki rozwoju polskiego górnictwa. Nowe technologie będą przydatne w każdym momencie wydobycia: od momentu projektowania poprzez eksploatację i transport urobku na powierzchnię - zaznacza Daniel Ozon, prezes JSW. Strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku do 18,2 mln ton w 2030 roku. Zwiększenie produkcji węgla, inwestycje oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektowność mają zapewnić spółce stabilny rozwój. Poza kopalniami oraz Biurem Zarządu w realizację projektu zaangażowane są również spółki Grupy Kapitałowej JSW SA: Advicom Sp. z o.o. oraz JSW Innowacje S.A. Za zarządzanie projektem odpowiada firma Red Ocean Sp. z o.o. Doradztwem merytorycznym zajmuje się natomiast Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Mariusz Czaja - JSW S.A. i Dominik Galica - IGSMiE PAN

###

2017.05.03 | 13:15

Wdrożenie systemów Deswik i MineScape w LW Bogdanka


W dniu 2 lutego 2016 roku kopalnia LW Bogdanka podpisała umowę z IGSMiE PAN oraz z firmami ABB i Deswik na wdrożenie i uruchomienie ultranowoczesnego środowiska informatycznego do wielowariantowego planowania górniczego wykorzystywanego bezpośrednio do zarządzania wartością spółki. Fakt ten spowodował, iż w trakcie realizacji prowadzonych badań Zespołowi IGSMiE PAN dane było pracować nad geologicznym modelem złoża „Bogdanka” który wykonywano w oprogramowaniu MineScape firmy ABB.

Źródło, publikacja https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN92/dyczko-i-inni.pdf

###

2017.03.05 | 18:50

PRGW wdrożyło aplikację SofMine Ewid w LW Bogdanka S.A.


W dniu 10.05.2016 roku została podpisana umowa na Dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego obsługi szkód górniczych Oprogramowanie SoftMine Ewid służy do zarządzania nieruchomościami na terenach górniczych i zostało wdrożone w Dziale Szkód Górniczych w zakresie zarządzania szkodami górniczymi:
- szkody w gruntach i budynkach
- zabezpieczenia nowego budownictwa.
Umożliwia ewidencję zgłoszonych szkód, wypłaconych odszkodowań, naprawionych budynków, wykonanych zabezpieczeń nowego budownictwa. Pozwala na wyświetlenie przedmiotowych działek / budynków na mapie. Pozwala na tworzenie zindywidualizowanych raportów i zestawień (np. koszty Kopalni poniesione w zwi±zku ze szkodami górniczymi w wybranym roku / kwartale / miesiącu).

Michał Kłos PRGW Sp. z oo

###

2017.02.28 | 22:25

PRGW zmodernizowało system SoftMine i wdrożyło nową aplikację SoftMine Rezerwer w LW Bogdanka


30.12.2015 roku została podpisana umowa na modernizację systemu informatycznego SoftMine pracującego w Dziale Geologicznym. Gotowy system został dostarczony 04.04.2016. Prace obejmowały modyfikację i rozbudowę narzędzia do rozliczania zasobów SoftMine Zasoby. Moduł zyskał funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie dowolnej liczby złóż, wprowadzono nowy format raportów a także wprowadzono nowy moduł SoftMine Rezerwer. Zadaniem modułu było połączenie map pokładowych wykonanych Microstation z przechowywanymi w bazie danych informacjami tabelarycznymi o parcelach zasobowych. Ponadto z programem zintegrowano także część bazy Maincoal, w której przechowywane są "wykony" miesięczne. Dzięki wdrożeniu Rezerwera zlikwidowano praktycznie możliwość wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi zasobowymi zawartymi na mapach a danymi tabelarycznymi. Ponadto znacząco zautomatyzowana oraz przyspieszona została praca związana z obliczaniem ruchu zasobów oraz sporządzaniem raportów zasobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska.

Michał Kłos PRGW Sp. z oo

###

2015.05.14 | 12:56

Mapa obiektowa w LW Bogdanka S.A. IGSMiE PAN Kraków


W marcu 2013 roku w LW Bogdanka S.A. zakończona została realizacja projektu „Koncepcja i wdrożenie mapy obiektowej dla zarządzania majątkiem technicznym infrastruktury dołowej wraz z jego paszportyzacją”. Wdrożenie systemu zrealizowane zostało przez  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W ramach projektu wykonana została koncepcja systemu oraz jego wdrożenie a także przeprowadzone zostały szkolenia pracowników w zakresie korzystania z systemu. System nazywany Mapą obiektową LW Bogdanka S.A. to przede wszystkim spójna platforma informatyczna mająca na celu agregację informacji o zinwentaryzowanym majątku i wspomagająca proces paszportyzacji poszczególnych jego składników. Zdefiniowane obiekty infrastruktury dołowej oraz powierzchniowej obejmowały następujące działy kopalni:
elektryczny, łączności, elektryczny maszyn wyciągowych, mechaniczny, wentylacyjny, przygotowania produkcji oraz badań i wdrożeń. W ramach projektu przeprowadzone zostały także badania mające na celu weryfikacje możliwości zastosowania kodów optycznych 2D. do znakowania infrastruktury liniowej zabudowanej w wyrobiskach LW Bogdanka S.A. System opracowany i wdrożony został na oprogramowaniu Bentley PowerMap v8i oraz bazie danych Oracle 11g. Już po wdrożeniu dokonano aktualizacji oprogramowania firmy Bentley i obecnie system pracuje w oparciu o program Bentley Map. Oprócz przygotowania bazy mapy obiektowej oraz narzędzi zarządzania obiektami opracowano również struktury danych umożliwiające dołączenie do obiektów mapy obiektowej informacji z bazy danych środków trwałych zakładu górniczego. Dodatkowo przygotowano narzędzia pozwalające na przeprowadzanie zawansowanych analiz i raportów z obu baz.

Dominik Galica, IGSMiE PAN Kraków

###

2015.03.11 | 19:51

PRGW Sp z o.o. wdrożyła programy SoftMine Modeler i SoftMine Eksploatacja w PGE GiEK S.A.


W lutym 2015 roku firma PRGW Sp z o.o. zakończyła wdrożenie programów SoftMine Modeler oraz SoftMine Eksploatacja w PGE GiEK S.A. Implementacja oprogramowania w siedzibie PGE GiEK S.A. została zakończona szkoleniem użytkowników z zakresu obsługi programów: Bentley Microstation, SoftMine Modeler oraz SoftMine Eksploatacja. W obecnej konfiguracji oprogramowania, pracownicy centrali PGE mogą prowadzić projektowanie i harmonogramowanie długoterminowe pracując na bazie danych znajdującej się w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów. Rodzina programów SoftMine to narzędzia informatyczne bazujące na wielodostępnej bazie danych przestrzennych. Cała informacja graficzna i opisowa przechowywana jest w bazie danych. Takie rozwiązanie umożliwia pracę równoległą wielu użytkowników na jednym modelu złoża, na co nie pozwalają programy przechowujące modele złoża w plikowych bazach danych. Wizualizacja danych realizowana jest na platformie graficznej Bently Microstation.
SoftMine Modeler jest programem do modelowania powierzchni oraz wykonywania różnych obliczeń i analiz na ich podstawie. SoftMine Eksploatacja to narzędzie do projektowania i harmonogramowania eksploatacji górniczej zarówno dla kopalń odkrywkowych jak i podziemnych, eksploatujących kopalinę metodą ścianową.

Michał Kłos PRGW Sp. z oo

###

2015.02.17 | 15:21

MineCycle Survey


Firma Bentley wprowadziła do sprzedaży trzecią aplikację z linii produktów MineCycle o nazwie Survey. Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o podziemnych pomiarach geodezyjnych jak i powierzchniowych - w odkrywkowych zakładach górniczych.
Na podstawie pomiarów jest tworzony trójwymiarowy model wyrobisk podziemnych, który trwale jest zapisywany w bazie danych, również w postaci wolumetrycznej. MineCycle Survey dostarcza narzędzi automatyzujących pracę mierniczego górniczego : pozwala na automatyzację tworzenia modelu 3D z pomiarów geodezyjnych.

W swoim pakiecie aplikacja posiada narzędzia bezpośredniego importu danych z instrumentów geodezyjnych. Istnieje również możliwość wprowadzania pomiarów archiwalnych które są w formie papierowej - można je zeskanować i gromadzić w bazie danych. Zaletą tej aplikacji jest wspieranie pozyskiwania danych z chmur punktów. Narzędzie to pozwala na modelowanie powierzchni terenu oraz modelowanie bloków eksploatacji dokonanej. Zawiera również narzędzia analizy różnic pomiędzy wyrobiskami projektowanymi a faktycznie wydrążonymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje.

Polska premiera nowego produktu firmy Bentley odbędzie się 25 lutego w Krakowie na konferencji Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Agata Buchała, informacja własna

###

2015.02.10 | 23:05

MineCycle Designer


Kolejnym z produktów linii MineCycle firmy Bentley jest aplikacja MineCycle Designer. MineCycle Designer jest aplikacją górniczą umożliwiającą projektowanie rozcinek złoża oraz parcel eksploatacji w systemie wąskiej zabierki. Zaletą tego oprogramowania jest dynamiczne środowisko zarządzania parcelami. Produkt ten znacznie skraca proces planowania i rozważania alternatywnych wariantów eksploatacji. Kolejną z jego zalet jest optymalizacja budżetu, który jest w bezpośredniej interakcji z geometrią projektu. Programiści firmy Bentley już pracują nad rozszerzeniem możliwości tej aplikacji o kolejne systemy eksploatacji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Szczegółowe informacje.

Agata Buchała, informacja własna

###

2015.02.08 | 21:30

MineCycle Material Handling


Firma Bentley wprowadziła do sprzedaży nową linię produktów dla przemysłu górniczego o nazwie MineCycle. Jedną z pierwszych aplikacji tej serii jest MineCycle Material Handling, która dostarcza narzędzi automatyzujących projektowanie górniczych urządzeń transportujących, magazynujących. Produkt firmy Bentley znacznie przyspiesza proces projektowania, ponieważ modelowanie odbywa się w 3D a program automatycznie wykonuje rzuty oraz przekroje. Projektant może także wykorzystać profil 2D a oprogramowanie stworzy model 3D. MineCycle Material Handling umożliwia tworzenie, porównywanie i zarządzanie złożonymi projektami w celu wybrania najbardziej optymalnego projektu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie : Podstawowe informacje lub Szczegółowe informacje.

Polska premiera nowego produktu firmy Bentley odbędzie się 26 lutego w Krakowie na konferencji Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Agata Buchała, informacja własna

###

2015.01.27 | 00:15

Informatyzacja zarządzania złożem w KGHM "Polska Miedź" S.A.


W KGHM Polska Miedź S.A. w maju 2014 roku rozpoczęto realizację projektu pod tytułem „GEODEPOSIT:model złoża 3D” . Celem realizacji systemu jest znaczące podniesienie poziomu informatyzacji metod prowadzenia ewidencji zmian i stanu bazy zasobowej KGHM, opracowanie i dostarczenie danych na potrzeby bilansowania kopalni (zgodnie z wymogami PGG) oraz informacji geologicznej do średnio i długookresowego planowania produkcji górniczej.
Głównymi składnikami rozwiązania będą:
- Studio3: zaawansowane modelowanie geologiczne, szacowanie zasobów, analizy geostatystyczne, projektowanie górnicze, importowanie/eksportowanie wielu formatów danych, ich weryfikacja i inne,
- Studio 5D Planner: zintegrowany system planowania produkcji z elementami projektowania oraz możliwością oceny ilościowych oraz jakościowych skutków zmian w planie produkcji o charakterze krótko, średnio i długoterminowym,
- EPS (Enhanced Production Scheduler): harmonogramowanie i monitorowanie produkcji górniczej krótko, średnio i długookresowej,
- MineTrust: system zarządzania danymi o architekturze klient – serwer, wykorzystywany do przechowywania, zarządzania, indeksowania oraz wyszukiwania danych niezależnie od ich formatu.
Zrealizowanie projektu pozwoli na znaczne podniesienie dokładności opracowania modeli geologicznych, jak i jakości planowania produkcji górniczej w KGHM PM S.A. Rozwiązanie dostarczy firma CAE Mining (Datamine).

Wojciech Iwaśków, KGHM Polska Miedź S.A.

###

2014.02.19 | 10:09

KWB Turów wdrożył intranetowy portal GeoWebPublisher f-y Bentley


W lutym 2014 roku w PGE GiEK Oddział KWB Turów został uruchomiony produkcyjnie portal intranetowy, zbudowany na bazie Bentley GeoWebPublisher. Wdrożony serwis udostępnia dane z plików wektorowych, bazy danych oraz plików rastrowych. Na mapie wyświetlane są aktualne pozycje maszyn znajdujących się w terenie, poprzez pobieranie aktualnych współrzędnych z gps-ów. W ramach portalu uprawniony użytkownik może przejścia na podstrony przedstawiające plany pracy poszczególnych maszyn. W portalu udostępniono również część danych jako załączniki w formacie PDF, z opcją ściągnięcia ich na urządzenia mobilne. GeoWebPublisher jest internetowym serwerem, który umożliwia jednoczesne udostępnianie danych z różnych źródeł. Do typów źródeł można zaliczyć: pliki wektorowe, pliki rastrowe, baza danych oraz WMS. Geo Web Publisher zapewnia możliwość szybkiego publikowania danych w sieci przy pomocy narzędzi intuicyjnych w obsłudze. Główne cechy aplikacji to: nawigacja przestrzenna, zarządzanie wyświetlaniem warstw, narzędzie do tworzenia map, analizy przestrzenne, raportowanie, drukowanie, narzędzia do zaznaczania na mapie, analizy tematyczne, wyszukiwanie obiektów na mapie, przydzielanie uprawnień do dostępu do danych dla określonych grup.

Michał Kłos, PRGW Sp. z o.o.

###

2013.09.03 | 22:49

EKO-Plus wdrożyło MapDraw 9.5


Firma EKO-PLUS Sp. z o.o. z Sosnowca w 2011 roku za pomocą kombajnów chodnikowych wznowiła roboty górnicze w części zachodniej KWK "Powstańców Śląskich-Bytom 1". Roboty te spółka określiła jako prace przygotowawcze do wznowienia wydobycia węgla w pokładzie 510 około 650 metrów pod ziemią.
Ze względu na konieczność prowadzenia dokumentacji mierniczo-geologicznej firma Eko-Plus zakupiła oprogramowanie "Map-Draw v 9.5" autorstwa Dariusza Bieguna. Oprogramowanie zostało zainstalowane i wdrożone do użytkowania.

Dariusz Biegun autor MapDraw

###

2013.08.20 | 12:50

Trzy nowe programy z firmy PRGW


SoftMine Eksploatacja (PGE KWB Turów; 2009)
Program umożliwia planowanie produkcji w kopalniach podziemnych i odkrywkowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Narzędzie działa w oparciu o platformę graficzną Bentley MicroStation v8i oraz MS SQL Server. System korzysta zawsze z aktualnych danych geologicznych. Istnieje możliwość wszechstronnej i szybkiej analizy wielu wariantów eksploatacji oraz optymalizacji produkcji pod kątem wielkości wydobycia a także poziomu zawartości popiołu, siarki i kaloryczności.
SoftMine Modeler 3D (PGE KWB Turów; 2012)
Narzędzie przeznaczone do tworzenie modelu jakościowego pokładów 3D. Generowany model przy pomocy tego oprogramowania ma na celu spełnienie wymogów projektowania eksploatacji, prognozowania oraz sterowanie jakością dostaw węgla do elektrowni. Narzędzie pozwala na analizę graficzną utworzonego modelu jakościowego parametrów węgla, przy pomocy MicroStation v8i. System jest wielodostępny, a proces przeliczania i aktualizacji danych odbywa się centralnie w serwerze MS SQL Server
SoftMine Ewid (PGE KWB Turów; 2012)
Główne zadanie systemu to wspomaganie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz realizacji zadań działu ochrony środowiska w kopalni odkrywkowej. System oparty jest na relacyjnej bazie danych (MS SQL Server) w której zawarte są wszystkie informacje zarówno opisowe jak i graficzne. Dane graficzne czyli mapa ewidencyjna jest wyświetlana przy pomocy platformy graficznej Bentley MicroStation v8i.

Michał Kłos PRGW Sp. z o.o.

###

2011.04.04 | 19:19

LW Bogdanka S.A. modernizuje swoje oprogramowanie i nabyła 10 nowych licencji Bentley PowerMap


Inwestor: LW Bogdanka, Wykonawca: IGSMiE PAN, Oprogramowanie: Microstation, GEMCOM - MINEX,SURPACK,Minesched
IGSMiE PAN zrealizował w 2010 roku w LW Bogdanka S.A. cykl szkoleń w zakresie obsługi narzędzi informatycznych systemu wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji oraz wprowadził zmiany w zasadach tworzenia geologicznego modelu złoża oraz harmonogramu produkcji górniczej. Przeszkolono również wybranych pracowników działów mechanicznego i elektrycznego oraz grupę sztygarów w zakresie obsługi Bentley MicroStation v8i, korzystania z cyfrowych map górniczych. Przygotowana została również propozycja szerszego udostępnienia możliwości tworzenia dokumentacji projektowej w formie map tematycznych przez pracowników działu elektrycznego i mechanicznego. W trakcie wykonywanej pracy zaktualizowano stosowane oprogramowanie firmy GEMCOM (Minex, Surpac, Minesched) do najnowszych wersji. Aby zapewnić szerszy dostęp pracowników różnych działów kopalni do cyfrowych map górniczych LW Bogdanka S.A. zakupiła również 10 licencji programu Bentley PowerMap. Osiągając liczbę 20 aplikacji na licencji Bentley Select

Dminik Galica, IGSMiE PAN
informacja własna

###

2011.01.10 | 12:30

Planowanie i harmonogramowanie produkcji górniczej w PGE KWB Turów


Inwestor: PGE KWB Turów, Wykonawca: PRGW, Produkt: SoftMine Eksploatacja
W styczniu 2011r., po około roku testów i modyfikacji wersji "beta", w PGE KWB Turów oddano do użytku program SoftMine Eksploatacja firmy PRGW Sp. z o.o. przeznaczony do planowania i harmonogramowania produkcji górniczej. Narzędzie działa w oparciu o platformę graficzną Bentley MicroStation 8i oraz MS SQL Server 2008 wykorzystując w pełni możliwości geoprzestrzenne tej platformy. Narzędzie jest ściśle powiązane z działającym w kopalni od kilkunastu lat Górniczym Systemem Informatycznym (GSI) integrującym pracę działów mierniczego, geologicznego, laboratorium, ochrony środowiska i technologicznego

Michał Praska, PRGW,
informacja własna

###

2010.03.17 | 12:00

Wdrożenie podpisu elektronicznego dla map górniczych w LW Bogdanka S.A.


Inwestor:LW Bogdanka S.A., Wykonawca PRGW, Produkt: Microstation + zestawy kryptograficzne "Centrum"
W związku z realizacją w latach 2007 - 2009 numerycznego zarządzania złożem przez LW Bogdanka S.A. powstał zasób cyfrowych map górniczych. Konsekwencją tego wdrozenia było z odejście od pracy na mapach papierowych co spowodowało powstanie problemu autoryzacji map w nowej cyfrowej postaci. W związku z tym zleceono zadanie pt. "Zarządzanie i zabezpieczenie obiegu map cyfrowych w obrębie LW Bogdanka S.A.", które zostało zrealizowane przez PRGW Sosnowiec we współpracy z pracownikami działu mierniczo-geologicznego kopalni.

Mieszko Sorkowski, LW Bogdanka,
Na podstawie opublikowanego artykułu SEP 2011

###

2009.11.25 | XX:XX

Test zastosowania skanerów laserowych do pomiarów objętości w PGE KWB Turów


Inwestor: PGE KWB Turów, Wykonawca: PRGW Czerski TP, Produkt: brak danych
Konsorcjum firm Czerski Trade Polska Sp. z o.o. i PRGW Sp. z o.o. wygrało przetarg w PGE KWB Turów S.A. na wykonanie "Projektu technologicznego oraz analizy potrzeb do wdrożenia systemu naziemnego skaningu laserowego powierzchni odkrywki i zwałowiska wewnętrznego". Przetarg był prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego. Projekt zakończono 31.03.2010.

Strona >> firmy PRGW

###

2009.06.01 | XX:XX

MicroStation, MWG97, CZM


Firma Compass S.A. wygrała przetarg w KGHM "Polska Miedź" S.A. na wykonanie "Centralnego Zasobu Mapowego" Projekt zakończono 01 stycznia 2010.

###

2009.05.11 | XX:XX

I/Mine, SoftMine MicroStation i MS SQL Server


Firma Wienerberger Cegielnie Lębork sp. z o.o. oraz PRGW sp z o.o. podpisały umowę na wdrożenie systemu informatycznego służącego do zarządzania złożami należącymi do firmy Wienerberger. Podstawą systemu będą rozwiązania bazujące o narzędzia IMINE, SoftMine z wykorzystaniem platformy graficznej Bentley MicroStation oraz MS SQL Server.


###

2008.10.10 | XX:XX

GEO-LISP, AutoCAD 3D, Oracle, EDBJ-OPN1W


Firma Asseco Poland S.A. jako lider konsorcjum firm PGK "VERTICAL" Sp. z o.o., GEO-LISP, CI ROW Sp. z o.o. uzyskała 2 letni kontrakt z Kompanii Węglowej S.A. na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie systemu prowadzenia numerycznego modelu złoża na potrzeby Kompanii Węglowej S.A.". Zakontraktowany koszt projektu to 11 353 986 zł brutto.


###

2008.07.04 | XX:XX

MicroStation, I/Mine, SoftMine PRGW


Oficjalne zakończenie wdrożenia i szkoleń w zakresie "Systemu wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji w LW "Bogdanka S.A.". System został odebrany i uruchomiony. Za pomocą narzędzi informatycznych (MicroStation, I/Mine, SoftMine) zintegrowano prace działów: mierniczo - geologicznego, przygotowania produkcji, zaopatrzenia. Wdrożenie realizowane było przez konsorcjum, w którego składzie znajdowały się: IGSMiE Polskiej Akademii Nauk oraz PRGW Sp. z o.o.


Michał Kłos, PRGW Sp. z oo

###

Jesteś 1333 gościem na naszej stronie.AKTUALNOŚCI
Komisja:

Webinar: Geomatyka Górnicza 2021
Serdecznie zapraszamy na Konferencję on-line „Geomatyka Górnicza – ro(...)

czytaj więcej...

Studia Podyplomowe NIwIG
17 grudnia w głównej Siedzibie Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jast(...)

czytaj więcej...


Rynek:

Wdrożenie Mapy Obiektowej w LWB Bogdanka
Firma PRGW SA z Sosnowca w Koplani Bogdanka w Łęcznej wdraża system Gór(...)

czytaj więcej...

Nowe oprogramowanie PWEG
Firma KGHM wdraża nowy system prognozowania deformacji PWEG - Prognozowan(...)

czytaj więcej...