Rekrutacja na Studia Stacjonarne II stopnia

 

Drogi kandydacie,

Wydział nasz oferuje wiele różnych specjalności na dwóch kierunkach kształcenia: Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska na których realizowane są studia magisterskie drugiego stopnia.
Zapraszamy wszystkich inżynierów aby skorzystali z naszej oferty kształcenia na studiach II-go stopnia kształcenia w ramach poszczególnych kierunków. Spotkacie się u nas z życzliwością nauczycieli akademickich, a po ukończeniu studiów nie będziecie mieli kłopotów ze znalezieniem pracy.

Podstawowe fakty o studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich):
- trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera,
- zaczynają się w semestrze letnim,
- proces rekrutacji odbywa się w miesiącach: styczniu i lutym,
- przyjmujemy kandydatów z całej Polski, posiadających tytuł zawodowy inżyniera (z zastrzeżeniem opisanym poniżej).

W przypadku niezgodności kierunku studiów w stosunku do ukończonych studiów I stopnia (lub studiów jednolitych magisterskich) wymagane jest dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego udzielane ewentualnie przez Prodziekana do spraw Studenckich i Kształcenia Stacjonarnego zgodnie z aktualnymi zasadami w tym zakresie zawartymi w przepisach rekrutacyjnych.

Zasady naboru na studia magisterskie:
Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych II stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, na który w połowie składa się średnia ze studiów I stopnia (odpowiednio przemnożona), a w połowie wynik ze sprawdzianu (tzw. egzamin kwalifikacyjny), który w przypadku naszego wydziału polega na teście jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań. Zakres możliwych pytań jest identyczny jak obowiązujący w danym roku na egzaminie inżynierskim sprawdzającym wiedzę z danego kierunku studiów na naszym wydziale. Pytania na egzamin inżynierski, tak jak i na egzamin kwalifikacyjny na studia II stopnia, są zatem dobierane losowo z tej samej, przygotowanej na dany rok bazy obejmującej 500 pytań testowych. W przypadku absolwentów studiów I stopnia na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria środowiska, prowadzonych na AGH, możliwe jest poddanie się rekrutacji na ten sam kierunek studiów na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego (egzaminu inżynierskiego), po złożeniu odpowiedniego oświadczenia w Komisji Rekrutacyjnej. Przy składaniu dokumentów wymagane jest także wypełnienie oświadczenia dotyczącego wyboru preferowanej specjalności.


UWAGA! Kierunek Inżynieria Środowiska był kierunkiem zamawianym w latach 2009-2015

W roku 2009 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dofinansowanie dla wybranych kierunków kształcenia w oparciu o Europejski Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjantem programu została również AGH otrzymując wsparcie dla rozwoju kierunku Inżynieria Środowiska. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na wypłatę stypendiów dla najlepszych studentów, wsparcie bazy dydaktycznej i laboratoriów, organizacji praktyk studenckich i zajęć dodatkowych. 


Więcej informacji na ten temat !

Szczegółowa oferta dla studentów studiów II stopnia na kierunku IŚ


Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oferuje następujące kierunku na II stopniu kształcenia:

W zakresie geodezji i kartografii:
- Geodezja inżynieryjno-przemysłowa,
- Geoinformacja i geodezja górnicza,
- Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja,
- Gospodarka nieruchomościami i kataster,
- Geomatyka.

W zakresie inżynierii środowiska:
Inżynieria Komunalna,
Inżynieria Wodna,
Systemy Informacji o Środowisku,

- Gospodarka Niskoemisyjna (nowa specjalność).


Informacje o aktualnych programach kształcenia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Podstawą rankingu dla obydwu kierunków studiów stacjonarnych II stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, na który w połowie składa się średnia ze studiów I stopnia (odpowiednio przemnożona), a w połowie wynik ze sprawdzianu (tzw. egzamin wstępny), który w przypadku naszego wydziału polega na teście jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań. Zakres pytań jest identyczny do obowiązującego w danym roku na egzaminie inżynierskim na danym kierunku studiów na naszym wydziale. Pytania na egzamin inżynierski, tak jak i na egzamin wstępny są dobierane losowo. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA .