WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaMisja Wydziału
Misją Naszego Wydziału jest kształcenie na światowym poziomie geodetów i inżynierów środowiska oraz prowadzenie zaawansowanych badań naukowych i wdrożeń nowoczesnych technologii w przemyśle i administracji.

Uprawnienia Wydziału
Wydział posiada zweryfikowane z wyróżnieniem przez Państwową Komisję Akredytacyjną uprawnienia do kształcenia studentów na I stopniu (inżynierskim), II stopniu (magisterskim) i III stopniu (doktorskim). Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie geodezji i kartografii oraz inżynierii środowiska.

Badania prowadzone przez Wydział
W dziedzienie geodezji problematyka badawcza koncentruje się na zastosowaniach informatyki w aspekcie przetwarzania danych przestrzennych (GIS) oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych w trakcie realizacji inwestcji przemysłowych, architektonicznych i infrastrukturalnych w kraju i za granicą. Prowadzone są badania nad wykorzystaniem GPS, naziemnych i lotniczych skanerów laserowych. Wykonywane są liczne prace badawcze nad wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych do monitoringu środowiska naturalnego i obiektów dziedzictwa narodowego.
W dziedzinie inżynierii środowiska badania koncentrują się na doskonaleniu metod oceny stanu środowiska naturalnego, optymalizacji wpływu przemysłu na jego stan oraz przywracaniu terenom zdegradowanym ich funkcji biologicznych.

Współpraca
Wydział od wielu lat współpracuje z licznymi jednostkami zagranicznymi poprzez wymianę osobową pracowników i studentów, współpracę w realizacji prac badawczych, uczestnictwo pracowników Wydziału w sympozjach i konferencjach oraz udział we władzach międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, staże naukowe w ośrodkach zagranicznych, konsultacje oraz wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki.Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic