WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Gospodarka Niskoemisyjna


Drogi Kandydacie,

Gospodarka Niskoemisyjna to nowo utworzona specjalność na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, występująca w ofercie kształcenia począwszy od roku akademickiego 2017/2018.
Jej głównym celem jest przygotowanie absolwentów do realizacji złożonych zadań organizacyjnych, kontrolnych lub projektowych m.in. w zakresie:
- inwentaryzacji źródeł emisji i zarządzania emisjami substancji do środowiska,
- doboru i stosowania optymalnych technik i metod ograniczania i monitorowania emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych,
- projektowania wybranych urządzeń oczyszczania gazów odlotowych,
- wykonywania ocen wpływu źródeł emisji na jakość powietrza z wykorzystaniem zaawansowanych metod modelowania,
- sporządzania planów gospodarki niskoemisyjnej, programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz oceny efektów ich wdrażania,
- budowania gospodarki o obiegu zamkniętym z wykorzystaniem analizy cyklu życia produktów,
- opracowywania i wdrażania strategii mobilności niskoemisyjnej,
- minimalizacji zużycia energii w budownictwie poprzez stosowanie odnawialnych i hybrydowych źródeł energii, niskoenergetycznych systemów grzewczych i wentylacyjnych oraz energooszczędnych materiałów i urządzeń,
- sporządzania dynamicznych charakterystyk odbiorcy energii cieplnej i źródła odnawialnego oraz ocen efektów wykorzystania źródła przez odbiorcę,
- wykonywania dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku niskoenergetycznego,
- sporządzania audytów efektywności energetycznej budynków i przedsiębiorstw.

Głównym celem kształcenia na specjalności Gospodarka Niskoemisyjna jest zatem uzyskanie kwalifikacji wymaganych dla studiów II stopnia w obszarze nauk technicznych na kierunku inżynieria środowiska oraz dodatkowych kompetencji związanych z wdrażaniem polityki unijnej dotyczącej zarządzania jakością powietrza (Dyrektywa CAFE), ograniczania emisji przemysłowych (Dyrektywa IED), gospodarki niskowęglowej (Dyrektywa CCS), zwiększenia efektywności energetycznej (Dyrektywa EED), mobilności niskoemisyjnej (Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej), a także przybliżania Europy do gospodarki o obiegu zamkniętym w oparciu o pakiet działań zaplanowanych w tym zakresie m.in. w obszarze gospodarki odpadami (w tym Program „zero odpadów” dla Europy), zielonych zamówień publicznych czy ponownego wykorzystywania wody.
Program kształcenia na tej specjalności, oprócz przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności, obejmuje następujące przedmioty specjalizujące: Zarządzanie emisjami i jakością powietrza, Oczyszczanie i monitoring gazów odlotowych, Gospodarka o obiegu zamkniętym i LCA, Mobilność niskoemisyjna, OZE i niskoenergetyczne systemy grzewcze i wentylacyjne, Projektowanie budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię oraz Audyt energetyczny budynku i przedsiębiorstwa. Dodatkowo możliwa jest realizacja przedmiotów obieralnych (fakultatywnych), wśród których najważniejsze punktu widzenia sylwetki absolwenta tej specjalności to: SOZAT – informatyczny system zarządzania środowiskiem, Zintegrowane systemy energetyczne oraz Modelowanie informacji o obiektach budowlanych.

Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu tej specjalności:
Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach konsultingowych, projektowych, instalacyjnych, handlowych lub usługowych działających np. w branży ochrony powietrza (w tym w zakresie inwentaryzacji źródeł emisji, zarządzania jakością powietrza, prognozowania i oceny wpływu na jakość powietrza, oczyszczania gazów odlotowych, monitorowania wielkości emisji), jak również w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym w zakresie gospodarki małoodpadowej i bezodpadowej), gospodarki niskowęglowej i niskoenergetycznej (w tym w zakresie zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstw i wykorzystania alternatywnych źródeł energii, wychwytywania i składowania CO2, planowania i wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w gminach, stosowania budownictwa pasywnego i energooszczędnego lub integracji systemów HVAC) czy transportu niskoemisyjnego (w tym w zakresie promocji i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie lądowym, wodnym i powietrznym). Kolejny obszar zatrudnienia to: zakłady przemysłowe (działy ochrony środowiska i inwestycyjne, a także stanowiska związane z eksploatacją stosowanych instalacji oczyszczania gazów odlotowych, instalacji odzysku odpadów, systemów monitoringu itp.), organy administracji samorządowej różnego szczebla (w tym urzędy marszałkowskie oraz wydziały środowiskowe, infrastruktury i transportu lub gospodarki komunalnej urzędów miast i gmin czy starostw powiatowych), centralne i wojewódzkie organy administracji rządowej (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii, wydziały infrastruktury urzędów wojewódzkich, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska itp.), organizacje pozarządowe (w tym organizacje proekologiczne działające w zakresie np. poprawy jakości powietrza, czystej produkcji, poszanowania surowców i energii czy organizowania odzysku i recyklingu odpadów), fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje naukowe itp.

Ogólna charakterystyka drugiego stopnia kształcenia

Opisy studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska wraz z głównymi kompetencjami absolwentów poszczególnych specjalności: 
Inżynieria Środowiska - II stopień (charakterystyka)
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów magisterskich:
Inżynieria Środowiska - II stopień (EKK)

Plan studiów stacjonarnych na specjalności Gospodarka Niskoemisyjna II stopnia (specj. GN)
Program studiów stacjonarnych II stopnia (specj. GN)

Program kształcenia przewidywany w ramach bloku przedmiotów specjalizujących na specjalności Gospodarka Niskoemisyjna: sylabusy przedmiotów specjalizujących.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic