WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Przetwarzanie i Analiza Geodanych


Geomatyka

Drogi Kandydacie,

zapraszamy Cię do studiowania na specjalności wychodzącej naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu na specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności dotyczące przetwarzania i analizy danych wykorzystywanych w szerokim zakresie w pracach geodezyjnych i kartograficznych. Zagadnienia poruszane w ramach specjalności Pozyskiwanie i Analiza Geodanych dotyczą pozyskiwania, przetwarzania i zastosowań geoinformacji (informacji o obiektach przestrzennych powiązanych z powierzchnią Ziemi). Te elementy składowe tworzą swego rodzaju ciąg technologiczny rozpoczynający się od określenia położenia, kształtu i cech opisowych obiektów (domena geodezji), a prowadzący do produktu końcowego, często wizualizacji wykonanej z zastosowaniem metod kartograficznych. W wielu przypadkach, po drodze wymaganych jest szereg etapów działań obejmujących różnorodne przetwarzanie i złożone analizy tych danych z zastosowaniem automatycznych procesów opartych na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji, realizowane w środowisku Systemów Informacji Geograficznej (GIS) lub wymagające stworzenia własnych unikatowych narzędzi – Spatial Data Science. Wytworzone dane są gromadzone (niezbędna jest tutaj znajomość zagadnień związanych z hurtowniami oraz katalogowaniem i opisem danych), przekazywane (pomocą służy np. język GML), czy wreszcie szeroko udostępniane m. in. za pomocą internetowych serwerów map. Nasz kraj jako członek Unii Europejskiej jest zobligowany do tworzenia bogatego zasobu wiedzy o środowisku i do powszechnego udostępniania tej informacji. Obecnie obowiązujące akty prawne włączają do polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Realizacja zadań administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych wymaga licznego grona specjalistów przygotowanych do przetwarzania i analizy geodanych.

Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu specjalności:
Program specjalności Przetwarzanie i Analiza Geodanych został opracowany na podstawie programów uczelni europejskich, zatem kształcenie ma charakter uniwersalny, uwzględnia zarówno wymagania krajowe jak i tendencje światowe. Absolwenci tej specjalności mają szerokie możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą, w spółkach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, jak również w firmach innych branż, których działalność zawodowa jest związana z przetwarzaniem i analizą danych. Po uzyskaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie Geodezji i Kartografii absolwenci mogą rejestrować własne firmy i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w przyznanych zakresach. Program kształcenia na specjalności PiAG został dostosowany do wymagań na ww. uprawnienia zawodowe w zakresach „Pomiary podstawowe” i „Redakcja map”.

Pełny opis kompetencji studenta specjalności Przetwarzanie i Analiza Geodanych znajduje się w pliku pdf

Program studiów na specjalności Przetwarzanie i Analiza Geodanych znajduje się w Sylabusie AGH

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA .Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic