WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Geoinformacja - nowy kierunek na studiach I-go stopnia od roku akademickiego 2018/2019

Geoinformacja

Kierunek Geoinformacja o profilu ogólnoakademickim, został utworzony na Wydziale w 2018 roku. Kształcenie w ramach kierunku uwzględnia światowe i europejskie trendy w zakresie wykorzystywania informacji przestrzennych, coraz mocniejszego powiązania geodezji, kartografii z informatyką, jak również szybkości i łatwości pozyskania dużych ilości danych pomiarowych przy równoczesnym przesuwaniu ciężaru prac na analizę i przetwarzanie rozbudowanych zbiorów danych. Rozwijane są też umiejętności z zakresu IT, jako kompetencje ułatwiające znalezienie później pracy w wyuczonym zawodzie.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów i obejmują zgodnie z programem 73 przedmioty, wśród których są zarówno przedmioty podstawowe jak również fakultatywne, pozwalające rozwinąć zainteresowania studenta i przygotowujące do dalszego kształcenia w przyszłości.
Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie przygotowany do podejmowania zadań analitycznych i informatycznych, łącząc wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji, kartografii, inżynierii środowiska z umiejętnościami informatycznymi. Będzie potrafił programować, modyfikować i rozbudowywać istniejące aplikacje oraz łączyć różne technologie informatyczne, w tym dane pochodzące z różnych źródeł. Nabędzie umiejętności modelowania obiektów i procesów przestrzennych oraz administrowania bazami danych. Będzie również przygotowany do automatyzowania procesów pozyskania danych, wykonywania analiz przestrzennych oraz wizualizacji wyników.

W przyszłości, w ramach kierunku Geoinformacja planowane jest również uruchomienie kształcenia na drugim stopniu, gdzie studenci będą zdobywać dalszą, bardziej szczegółową, wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, przetwarzania, modelowania danych przestrzennych oraz implementacji uzyskanych wyników.

Absolwent kierunku Geoinformacja będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, urzędach i instytucjach przetwarzających oraz udostępniających dane mające odniesienie przestrzenne.


Sylwetka Absolwenta:

Kierunek studiów „Geoinformacja” łączy wiedzę i umiejętności z dziedziny informatyki z dziedzinami zajmującymi się zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji, mających szeroko rozumiane odniesienie przestrzenne.

Sylwetka

Absolwent kierunku jest przygotowany do podejmowania zadań analitycznych oraz technologicznych, łącząc wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji, teledetekcji, kartografii i inżynierii środowiska z umiejętnościami informatycznymi, na poziomie, który umożliwia tworzenie nowych zastosowań geoinformacji. Znając i rozumiejąc zjawiska zachodzące w przestrzeni potrafi wykonywać zaawansowane analizy przestrzenne, uczestniczyć w interdyscyplinarnych zespołach interpretujących uzyskane wyniki oraz poszukujących sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów przestrzennych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach przetwarzających oraz udostępniających dane mające odniesienie przestrzenne.

Wiedza

Absolwent zna źródła danych przestrzennych oraz podstawowe metody pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji geoinformacji. Zna zasady programowania i automatyzacji procesów pozyskania danych, analiz przestrzennych oraz udostępnienia ich wyników. Zna algorytmy i struktury danych oraz metody ich implementacji. Zna metody przetwarzania dużych zbiorów danych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Zna metody reprezentowania i modelowania danych przestrzennych oraz projektowania i zarządzania bazami danych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu geodezji, kartografii, nauk o środowisku, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa. Zna i rozumie europejskie i krajowe trendy zastosowania systemów GiS i CAD oraz wykorzystania informacji przestrzennej w gospodarce i administracji. Zna zasady doboru i oceny przydatności źródeł danych dla realizacji postawionego zadania.

Umiejętności

Absolwent kierunku jest przygotowany do wykorzystania i zaawansowanego przetwarzania danych pochodzących z różnych źródeł oraz oceny ich jakości z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia. Potrafi programować, modyfikować i rozbudowywać istniejące aplikacje oraz łączyć różne technologie informatyczne. Absolwent posiada umiejętności integrowania danych pochodzących z różnych źródeł, modelowania obiektów i procesów przestrzennych oraz administrowania bazami danych. Potrafi automatyzować procesy pozyskania danych, wykonywania analiz przestrzennych oraz wizualizacji wyników. Przetwarza i analizuje duże zbiory danych z zastosowaniem metod statystycznych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Potrafi posługiwać się technologiami GiS i CAD. Potrafi posługiwać się podstawami technologii BIM. Absolwent potrafi dobrać komunikatywny sposób prezentacji wyników analiz, zapewniając przekaz zrozumiały dla specjalistów z różnych dziedzin. Jest przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach interpretujących uzyskane wyniki.Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic